БАЯНГОЛ ДҮҮРЭГТ “МАСК” ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИЖ БАЙНА.

Агаар чанар ба эрүүл мэнд Маск төслийн хүрээнд Нийслэлийн БГД-ийн ЕБ-ийн 113-р суруулийн 6-8-р ангийн 394 сурагчдыг хамруулан агаар чанарын талаар мэдлэг мэдээлэл өгч шүүлтүүртэй маскыг өдөр бүр зүүж хэвшин эрүүл мэндээ хамгаалах хандлагыг төрүүлж байна.
Төслийн хүрээнд 113-р сургуулийн 2 сургагч багш бэлтгэгдэж, сурагчдад 394 маск үнэгүй тараагдаж байна.