ХҮҮХДИЙН ӨДӨР ӨНЖҮҮЛЭХ ТӨВҮҮДЭД НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, АРГА ЗҮЙН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ АЖИЛЛАА.

Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газраас 2018 оны 11-р сарын 07-ны өдрийн, Хүүхдийн өдөр өнжүүлэх төвүүдэд нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, арга зүйн удирдамжийн дагуу 11 сарын 07-15-ны өдрийн хооронд судалгаа мэдээлэл, хяналтын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Тус ажлын хүрээнд 60 өдөр өнжүүлэх төвийн 144 багш, 800 гаруй хүүхдийн судалгааг авч, шаардлагатай мэргэжилт арга зүйн зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.